• Home
 • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności wraz z ustanowionymi standardami w zakresie bezpieczeństwa stanowi wypełnienie obowiązku zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nałożonego na Administratora Danych Osobowych.

Naszym podstawowym celem jest zachowanie poufności, integralności, dostępności danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami prawa, a w szczególności zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dotyczących realizowanych procesów oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie dochodziło do naruszenia podstawowych praw i wolności podmiotów danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Gdańskiej Organizacji Turystycznej: Daria Sarnowska, iod@jestemzgdanska.pl
 3. Dane zbierane przez Gdańską Organizację Turystyczną są zbierane w celu:
  1. świadczenia usług związanych z Kartą Trippass przez Gdańską Organizację Turystyczną, Organizatorów Pakietów oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
  2. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną newsletteru za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
  3. prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  4. prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  5. przetwarzanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów.
 5. Organizator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO:
  1. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy w tym Organizatorom Pakietów oraz Partnerom,
  2. partnerowi technologicznemu qb-mobile s.c. dostawcy usługi systemu Karty Trippass,
  3. podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną oraz księgowo-kadrową;
  4. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  5. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  6. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 6. Partnerzy systemu weryfikują uprawnienia na Karcie Trippass poprzez aplikację mobilną „Veryfikator”. Dane użytkownika są dostępne dla Partnera tylko w momencie okazania karty (analogicznie jak w procesie kontroli biletu w komunikacji miejskiej). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych osobowych użytkownika niektórym partnerom, na co mieszkaniec będzie musiał wyrazić osobną zgodę w trakcie dodawania kolejnych pakietów do swojej karty. Przekazanie nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Karty Trippass, a także respektując instrukcje Gdańskiej Organizacji Turystycznej mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Aktualna lista partnerów projektu dostępna jest pod adresem www.trippass.pl
 7. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  2. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się w wymogów prawa.
 9. Dane osobowe użytkowników Karty Trippass będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie służyło dostosowywaniu funkcji systemu do użytkownika. Wnioskowanie będzie brało pod uwagę charakterystykę użytkownika oraz sposób korzystania z oferty Karty Trippass, w tym także rodzaj posiadanych pakietów.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Gdańską Organizacje Turystyczną. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.